Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

krolowa-sniegu
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
krolowa-sniegu
1031 efd4
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
5316 c448
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
9874 0f79 500
krolowa-sniegu
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
7147 21ef 500
Reposted fromiamdreamer iamdreamer viagdziejestola gdziejestola
krolowa-sniegu
Reposted frommefir mefir viazanetaqueell zanetaqueell
krolowa-sniegu
7660 644b
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 viairmelin irmelin

June 21 2017

krolowa-sniegu
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viamichalkoziol michalkoziol
krolowa-sniegu
9736 fc1c 500
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagdziejestola gdziejestola
krolowa-sniegu
krolowa-sniegu
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
krolowa-sniegu
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianicciekawego nicciekawego

June 20 2017

krolowa-sniegu
krolowa-sniegu
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viagabunia gabunia
krolowa-sniegu
2188 5242 500
krolowa-sniegu
7346 545a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl