Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

krolowa-sniegu
8428 2e55
Reposted fromworze worze viagdziejestola gdziejestola
krolowa-sniegu
4495 9a41
Reposted fromkarahippie karahippie viamichalkoziol michalkoziol
krolowa-sniegu
5409 2642
Reposted frommart6na mart6na viamichalkoziol michalkoziol
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
Samobójstwo było moją najsilniejszą bronią. Myśl o nim oznaczała przestrzeń; myśl, że klatka nie jest do końca zamknięta, dodawała mi siły, by w tej klatce wytrzymać.
— Charles Bukowski, Fragmenty winem poplamionego notatnika
krolowa-sniegu
2785 59e1 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
3371 2c74 500
Pomroki Borszewicz
krolowa-sniegu
3290 c8ee 500
J. Borszewicz

October 11 2017

1281 1705 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola

October 06 2017

2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viasexcandy sexcandy

October 04 2017

krolowa-sniegu
2425 7bb0 500
Reposted frombillboard billboard viaemtezmazupe emtezmazupe
krolowa-sniegu
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaicetea123 icetea123
krolowa-sniegu
9859 55c2 500
Reposted fromfungi fungi viamichalkoziol michalkoziol
krolowa-sniegu
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viagdziejestola gdziejestola
6706 61a4
Reposted fromborderme borderme viagdziejestola gdziejestola
2941 5c02 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viagdziejestola gdziejestola
krolowa-sniegu
4411 577c 500
Reposted fromexistential existential
krolowa-sniegu
4423 442a 500
Reposted fromexistential existential
krolowa-sniegu
7230 d04c 500
Reposted fromjottos jottos viamichalkoziol michalkoziol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl